แสดง # 
ชื่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
กิจกรรมขยะอันตรายแลกน้ำยาล้างจานและจัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตราย
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสะอาด พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่

Page 1 of 52