หัวข้อ :

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑                                     

รายละเอียด :                
เอกสารประกอบ :  ประกาศ
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๒๗ ก.ย. ๖๑