กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตราย
     "นายกวานเปา  วัฒนาฟุ้งเจริญ" รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองนะ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้านพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองนะ