ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว(ห้องปกครอง ชั้น ๒) รายละเอียดและคุณสมบัติตามภาพ