จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอรุโณทัย จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ
ประมูลราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ __๘ พ.ค. ๖๐
รายงานผลการเปิดซองสอบราคา__๒๑ ธ.ค.๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน ๓ โครงการ__๓๐ พ.ย. ๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ__๒๘ พ.ย. ๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน ๗ โครงการ__๒๑ พ.ย.๕๙
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจองคำ จำนวน ๓ โครงการ__๒๒ ก.ย.๕๙
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ__๒๑ มิ.ย.๕๙
ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรู__๑๕ มิ.ย. ๕๙
สอบราคาซื้อวัสดุท่อน้ำประปา จำนวน ๑ โครงการ__๗ เม.ย. ๕๙
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ__๒๘ มี.ค. ๕๙
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์บ้านแกน้อย (หย่อมบ้านนาศิริ) หมู่ที่ ๒ __๑๘ มี.ค. ๕๙
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ__๒๘ ม.ค. ๕๙

Page 1 of 6