แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองนะ ๑) เขียนโดย Super User 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองนะ 1) เขียนโดย Super User 109
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว__๘ พ.ย. ๕๙ เขียนโดย Super User 355
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรุโณทัย__๘ พ.ย. ๕๙ เขียนโดย Super User 312
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบงงามลีซอ__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 572
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโล๊ะป่าหาญ__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 563
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรุโณทัย__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 569
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไส้__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 546
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรินหลวง__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 571
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 571
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหวาย__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 511
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรู__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 471
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาศิริ__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 505
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งดินดำ __๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 348
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยา__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 368
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๑ __๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 390
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจียจันทร์ __๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 366
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจองคำ__๑๒ ต.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 383
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองนะ จำนวน ๗ โครงการ __ ๑๒ พ.ค. ๕๘ เขียนโดย Super User 1428