หัวข้อ :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองนะ 1) 

รายละเอียด :                
เอกสารประกอบ :  ดือนมิถุนายน 2560  เดือนสิงหาคม  2560  เดือนกันยายน  2560
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 5 ก.ย.2560