หัวข้อ :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองนะ ๑)

รายละเอียด :                
เอกสารประกอบ :  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๒ พ.ย.๒๕๖๐