หนปรชา1

นายปรีชา  หลู่คำ
หัวหน้าสำนักปลัด 

   

นางสาวพชรมทร   คำเรอง เจาหนาทบรหารงานทวไป03

นางสาวพัชรินทร์ คำเรืองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

หนเหนง

นายธีรวัฒน์ สุขศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

หมอ

นางภัทรภร  ฤทธิชัย
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณชา  กนทา เจาพนกงานทะเบยน07

นางสาวณิชา   กันทา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 

 

นางจฑามณ      ขนคำ นกพฒนาชมชน08

นางจุฑามณี    ขันคำ
นักทรัพยากรบุคคล

 

พพลบพง

นางพรรณธิดา  ทิพย์สุวรรณ์
นักวิชาการเกษตร

 

นางสาววชร     ถำแกว เจาพนกงานทะเบยน06

นางสาววิชรี   ถ้ำแก้ว
เจ้าพนักงานทะเบียน

 


อายโหนง

นายพิเชษฐ  กองมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พออด 

นางสาวอรณิชา แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 อำนวย

นายอำนวย     ปุกคำ
นักการภาโรง

 

                     
         
   

   

 

มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง การให้บริการ ประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ยังควบคุม ดูแล งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย