นาง นฐกานต ปานหมอก ผอำนวยการกองคลง01

นางนัฐกานต์  ปานหมอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายวทวส กาแกน นกวชาการเงนและบญช03

นายวิทวัส  ก๋าแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 สบเอกทวช สขจต เจาพนกงานจดเกบรายได02

สิบเอกทวิช สุขจิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

มงคง 

นางสาวฉัตรปภัศฌ์ มั่นคง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวศรไพร คำมล เจาพนกงานพสด04

นางสาวศรีไพร คำมูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางสาวนภัสกร จันตา
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

เบน 

นายโสภาค แก้วปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ

     
       
       

 

มีหน้า ที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานเร่งรัดรายได้ งานสถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อ - จัดจ้าง การประกวดราคา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย