ผอวาส

นายวาสน์  กาปินตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 วทยา

นายวิทยา อามะลิ
นักวิชาการศึกษา

 

 เฟรน

นางสาวอารยา แถวทิม
 เจ้าพนักงานธุรการ

 

   

 นางเพญศร ดแกว ตำแหนง ครผดแลเดก04

นางเพ็ญศรี ดูแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 นางสาวอรนช คำแหลง ตำแหนง ครผดแลเดก07

นางสาวอรนุช คำแหลง
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางพนธระว วารรตน ตำแหนง ครผดแลเดก03

นางพันธุ์ระวี วารีรัตน์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางยพน สขหงษ ตำแหนง ครผดแลเดก06

นางยุพิน สุขหงษ์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายพทกษ แกวทา ตำแหนง ครผดแลเดก05 

นายพิทักษ์  แก้วทา
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 นางสาวพชชานนทฐ ศษฎกมล08

นางสาวพิชชานันทฐ์  ศิษฎ์กมล
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

หญง 

 นางสาวทัศวรรณ  เกี๋ยวคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 น.ส.ณัฐชนันท์พร  อย่างอิ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 ปฑตาพร

นางปทิตตาพร ปานันท์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ลดดา 

นางลัดดา โพธิ
ครูผู้ดูแลเด็ก

   

 

 

มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานบริหารและวิชาการทางการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน งานเผยแพร่และ แนะแนวการศึกษา งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย