ณฐภณ เดชไพรขลา 1

นายณฐภณ เดชไพรขลา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ

 

 

รองโจ

นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ

 

 

 

 หนปรชา1

นายปรีชา หลู่คำ
หัวหน้าสำนักปลัด

 นาง นฐกานต ปานหมอก ผอำนวยการกองคลง01

นางนัฐกานต์ ปานหมอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

 ผอวาส

นายวาสน์  กาปินตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 นายคนง ฆองเลก ผอำนวยการกองชาง011

นายคนึง ฆ้องเล็ก
ผู้อำนวยการกองช่าง