ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
*************************

1 วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
      เศรษฐกิจก้าวหน้า       ประชาสมานฉันทร์
      รวมศูนย์องค์ความรู้     รู้คุณค่าทรัพยากร องค์กรโปร่งใส

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
      1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาและปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา สะพาน และท่อระบายน้ำ
           2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และผังเมืองดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการจัดวางผังเมือง การควบคุมอาคาร
           3. การประสานและบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบูรณาการร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงหรือสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อลดความซ้ำซ้อน

     2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

           1. การส่งเสริม และพัฒนา สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม ให้เกิดอาชีพเสริม ให้ความรู้ ทักษะ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
           2. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นดำเนินการจัดการความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
           3. การส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา เพี่อยกระดับสินค้า และบริการตามศักยภาพของดำเนินการส่งเสริม พัฒนา เพี่อยกระดับสินค้า และบริการตามศักยภาพของหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
          4. การสร้างระบบการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

     3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
          1. การสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นดำเนินการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
           2. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น
           3. การส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู การสร้างสรรค์งานศิลป์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
           4. การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
           5. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของครอบครัวและชุมชนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน
           6. การสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ดีรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง ลด ละเลิกอบายมุข การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการออมเพื่ออนาคต
           7. การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสขาดโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

     4. แนวทาง การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบข้อมูล การศึกษาวิจัยในทุกระดับ การพัฒนาบุคลากร การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะมูลฝอยโดยให้ชุมชนดำเนินการด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
           2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           3. สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลการส่งเสริมให้ครัวเรือน ชุมชนตระหนัก เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล อย่างเป็นระบบ และถูกหลักสุขาภิบาล
           4. การรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ตามมิติเมืองสะอาดการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติ
           5. การส่งเสริมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน

      5. แนวทาง การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
          1. การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรสร้างระบบตรวจสอบ และการควบคุมของเทศบาลตามแนวทางธรรมาภิบาลการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงาน ลูกจ้างให้มีนวัตกรรมในการบริการ การจัดการทำงานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
           2. การส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผลักดันการส่งเสริมประชาธิปไตยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น
           3. การพัฒนา ส่งเสริมการจัดการด้านการสื่อสาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารการสร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
            4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยแก่ชุมชนพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครชุมชน และบุคลากรขององค์กร หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบและประสิทธิภาพพัฒนาคน และเครือข่ายในการทำงานในการรักษาความสงบปลอดภัย