ความเป็นมา

                ทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์เดิมดินแดนที่ตั้งตำบลเมืองนะปัจจุบัน อาจเป็นดินแดนของพวกลัวะหรือละว้ามาก่อน จากหลักฐานการค้นพบ ซากปรักหักพัง และสิ่งก่อสร้างที่พบในปัจจุบัน ซึ่งเป็นฐานอิฐ ผู้เล่าสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นโบสถ์เก่าแก่เพราะยังพบหลุมฝังศพเรียงรายตามสันเขาจากหมู่บ้านโป่งอางถึงหมู่บ้านแกน้อย อาจเป็นหลุม ศพของพวกลัวะก็ได้ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลเมืองนะนั้นจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ซึ่งเล่าเป็นนิทานปรำปราว่า เมืองนี้เคยมีพระสมณโคดมเสด็จมามนุษย์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเทือกเขาแห่งหนึ่งภูเขาแห่งนี้เป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสาย ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าสันดอยถ้วย อันเป็นที่รวมของแม่น้ำสำคัญของไทยคือ แม่น้ำปิง ณ ริมธารแห่งหนึ่งใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนารื่น พระพุทธองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้นั้น เมื่อประชาชนในละแวกนี้ทราบว่ามีพระสมณโดคมเสด็จโปรดสัตว์เดรัจฉานโลกก็พากันขึ้นไปสักการะบูชาไม่เพียงแต่มวลมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไปร่วมสักการะบูชาด้วยมากมาย ในบรรดาสัตว์เหล่านี้ยังมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งเกิดความศรัทธาก็เก็บเอา ผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้า ผลไม้นั้นเป็นผลนะ(ลูกสมอ) พอพระพุทธเจ้ารับผลไม้นั้น ด้วยแรงศรัทธาเป็นล้นพ้น ผลนะนี้ก็กลายเป็นผลไม้ทองคำทันที ประชากรตำบลเมืองนะ ประกอบไปด้วยชนหลายเผ่า เช่น ไทยใหญ่(เงี้ยว) เป็นส่วนมากรองลงมาก็เป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อีก้อ ลีซอ มูเซอ คะฉิ่น ละว้า และกระเหรี่ยง เป็นต้น และมาจากหลายแห่ง ทั้งนี้เพราะพื้นที่ตำบลเมืองนะ มีเขตติดต่อกับพม่าทั้งสองด้าน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะทำให้ชนต่างชาติเผ่าต่างๆ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่

ปัจจุบันตำบลเมืองนะประกอบไปด้วย14หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านเมืองนะ      6. บ้านน้ำรู       11. บ้านหนองแขม
2. บ้านแกน้อย      7. บ้านห้วยไส้   12. บ้านหนองเขียว
3. บ้านนาหวาย     8. บ้านจองคำ    13. บ้านเจียจันทร์
4. บ้านโล๊ะป่าหาญ 9. บ้านไชยยา   14. บ้านใหม่สามัคคี
5. บ้านโป่งอาง    10. บ้านอรุโณทัย 

a4 ลักษณะภูมิศาสตร์
        ที่ตั้งของตำบลเมืองนะ เลขที่80หมู่7ถนนแม่ข้อน-นาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเชียงดาว ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ29กิโลเมตรโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข107แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117


จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่30มกราคม2539

เนื้อที่ 486ตารางกิโลเมตร หรือ303,800ไร่

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ        ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ทิศใต้            ติดกับ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ทิศตะวันออก  ติดกับ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดกับ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าพิกัดMB 0496324 E 98578 N 19355 UTM 2166156
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551


สาธารณูปโภค
- การคมนาคม มีถนนคอนกรีตหรือลาดยางเป็นส่วนใหญ่ มีถนนดินลูกรังเป็นบางส่วน
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1แห่ง
- การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้14 หมู่บ้าน แต่ไม่ครบครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง ใช้การได้เป็นบางแห่ง

จุดเด่นของพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองนะ
- เทศบาลตำบลเมืองนะ มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้มากจึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- เทศบาลตำบลเมืองนะ มีเขตติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งมีถนนติดต่อไปมาได้ซึ่งเปิดเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อค้าขายกับสหภาพเมียนม่าร์ และสมารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
- เทศบาลตำบลเมืองนะประกอบด้วยหลายหมู่บ้านและมีบุคคลพื้นที่สูงอาศัยอยู่ร่วมกันหลายเผ่าเช่นลีซอมูเซอ อีก้อคะฉิ่นจีนฮ้อละว้าและไทยใหญ่แต่ละเผ่าจะมีศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำเผ่า จึงเห็นสมควรที่จะมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้
- ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรจึงเห็นสมควรที่จะส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตรในครัวเรือนอุตสาหกรรมการเกษตร ขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพื่อแปรรูปผลผลิตที่ได้
IMG 5857

 


อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตรกรรม
อาชีพเสริม
- รับจ้าง
- เลี้ยงสัตว์