ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

               ชนชาติลั๊วะได้มาอาศัยอยู่เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว เล่ากันว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพวกมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน บนเทือกเขาสันดอยถ้วย ( ต้นน้ำแม่ปิง ) ได้มีพญาช้างเผือกนำผลนะ(ผลไม้ชนิดหนึ่ง-ผลสมอ) มาถวายด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าและทำให้ ผลนะกลายเป็นผลไม้ทองคำทันที บริเวณนั้นจึงเรียกว่าเมืองนะสืบต่อมา

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่าเมียนมาร์
ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งอาง ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 บ้านจองคำ ตำบลเมืองนะ

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่สูง เป็นภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ


ภูมิอากาศ

มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาวเนื่องจากอยู่เขตภูเขาสูงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าว บางแห่งอากาศค่อนข้างเย็น-ชื้น ช่วงกลางคืนของฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด


ประชากร

จำนวน 691 ครัวเรือน ชาย 1,128 คน หญิง 1,157 คน รวม 2,285 คน

ชนเผ่า ไทยใหญ่ (เงี้ยว) คะฉิ่น ฯลฯ อยู่ร่วมกับคนพื้นเมือง (รวมทั้งที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน)

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ - ภาษาพื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยใหญ่
ศาสนา  - พุทธ 95 %
ความเชื่อ - เหมือนชาวไทยใหญ่ ทั่ว ๆ ไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี  - พื้นเมืองเหนือ และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา  - ระดับปริญญาตรี 10 % ระดับมัธยม 30 % ระดับประถม 50 % ไม่เรียน 10 %
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  - การจักสานท้องถิ่น ฯ ลฯ
แหล่งเรียนรู้ - วัด

สภาพทางเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 25,736 บาท/คน/ปี
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถ้ามี) พืชผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง พืชผัก กระเทียม แตงกวา
กะหล่ำดอก ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี มะม่วง ลำไย

การประกอบอาชีพ

การ เกษตร ( ทำนา ทำสวน และจักสานก๋วยใส่ผัก) 449 ครัวเรือน

รับจ้าง/บริการ 172 ครัวเรือน ค้าขาย 35 ครัวเรือน อื่น ๆ 70 ครัวเรือน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

ป่าไม้ชุมชน