ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
             ปี พ.ศ. 2515 กองบัญชาการทหารสูงสุดให้เป็นที่อยู่อาศัยของอดีต ทหารจีนคณะชาติที่ค้างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้อพยพมาจากถ้ำงอบ บ้านสินไชย และบ้านผาแดง อำเภอไชยปราการ บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และจากประเทศพม่า บก.04 ได้ทำบัญชี อดีตทหาร 5 รุ่น ด้วยกัน ต่อมาในปี 2531 บก.ทหารสูงสุด ได้มอบหมู่บ้านให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านและแยกมาจาก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ มาเป็นหมู่ที่ 10 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2531 และเป็นหมู่บ้าน อพป. เมื่อ 3 เม.ย. 2533 ปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า หลายชาติพันธุ์ เช่น จีนฮ่อ ไทยใหญ่ และ ไทยพื้นเมือง มีความแตกต่างกันทั้งวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
 

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐ สังคมนิยมแห่ง สหภาพ เมียร์มาร์
ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 บ้านจองคำ ตำบลเมืองนะ
มีช่องทางติดต่อกับ สหภาพเมียร์มาร์ บริเวณชายแดน ที่จุดผ่อน ปรนช่องทาง บ้านหนองกะลาง

ภูมิประเทศ
ที่ตั้ง ล้อมรอบด้วยภูเขา และธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะชุมชนมีส่วนร่วม และกิจกรรม ในการรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง การอาศัยป่าอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับป่า เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร มีสระน้ำขนาดใหญ่ อยู่กลางหมู่บ้าน - ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

 

ประชากร
จำนวน 1,569 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,504 คน (ชาย 3,696 คน 3,808 คน) นับรวมคนจีนที่ยังไม่ได้สัญชาติ และไม่มีหลักฐานทางทะเบียน มีการไปหางานทำที่ไต้หวัน / กทม. อื่นๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ในหมู่บ้านจึงมีประชากรอาศัย อยู่ไม่มาก

 

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ - ภาษาจีน ภาษาไทยกลาง
ศาสนา - พุทธ
ขนบธรรมเนียมประเพณี - วัฒนธรรมจีนและมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา - มีโรงเรียนระดับประถม และระดับมัธยมอยู่ในหมู่บ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การเกษตร
แหล่งเรียนรู้ - ไปศึกษากับโครงการหลวงหนองเขียว
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้ เฉลี่ย 40,318 บาท/คน/ปี
อาชีพ การเกษตร และรับจ้างทางการเกษตร 70 % ค้าขาย 10 % อื่น ๆ 10 %
อาชีพการเกษตรทำสวน ผักพืชไร่ ถั่วแดง ถั่วลิสง พืชสวน เลี้ยงสัตว์ และมีการค้าขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผักกาดดอง ขิง ขนมไข่ เต้าหู้ดอง บะหมี่จีนยูนาน
มีรายได้จาก ทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ จัดจำหน่าย สู่ตลาด
 

แหล่งท่องเที่ยว
- ด่านชายแดน กิ่วผาวอก
- ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
- ป่าไม้ชุมชน
 

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน
2. กลุ่ม เกษตรกร
3. กลุ่มสตรี