ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน
             นายลีซือ เลายี่ปา ได้พากลุ่มราษฎรชนเผ่าลีซู อพยพมาจาก ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเขตการปกครองของหมู่บ้าน น้ำรู หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ ต่อมามีชนเผ่า จำนวนมากขึ้น มีหลายครอบครัว และชนเผ่ามากขึ้น จึงได้ขอแยกหมู่บ้าน มาเป็นหมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม ในปี 2520 ปัจจุบันมี สามชนเผ่า ได้แก่ กลุ่มบ้านป่าบงงามมูเซอ (ลาหู่) กลุ่มบ้านป่าบงงามลีซอ และกลุ่มบ้านหนองแขมอยู่ตามกลุ่มบ้านด้วยความสามัคคี
 

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ดอยสามสูง
ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ 9 บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 6 บ้านหัวโท ตำบลปิงโค้ง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ 6 บ้านน้ำรู ตำบลเมืองนะ
 

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ชนเผ่าตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่สูง

ภูมิอากาศ
มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือของประเทศ ในฤดูหนาวจะมีอากาศร้อนในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศ จะหนาวเย็น

 

ประชากร
จำนวนครัวเรือน 253 ครัวเรือน ชาย 592 คน หญิง 579 คน รวม 1,171 คน

มีชนเผ่าอยู่ 3 กลุ่มบ้าน
(1) กลุ่มบ้านป่าบงงามมูเซอ (ลาหู่)  
(2) กลุ่มบ้านป่าบงงามลีซอ
(3) กลุ่มบ้านหนองแขม
 

การคมนาคม
ระยะทาง จากอำเภอ ถึงหมู่บ้าน 50 กิโลเมตร

โดยเดินทางตามถนนสายเมืองนะ แม่ข้อน 1178 ถึงหมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ (22 กม) เลี้ยวขวาไปตามถนนผ่านหมู่ที่ 6 บ้านน้ำรู ตำบลเมืองนะ ก็จะถึงกลุ่มบ้านป่าบงงามลีซอ

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมือง ภาษาชนเผ่า
ศาสนา - คริสต์
ความเชื่อ - ตามวิถีชนเผ่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี - พื้นเมืองเหนือ และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา - มีโรงเรียน ตชด. 1 แห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การจักสาน
แหล่งท่องเที่ยว- ดอยสูงรอบหมู่บ้าน ชมประเพณีชนเผ่า
ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม - ถ้ำงู ดอยนางนอน มีเขื่อน อาหารจากเขื่อน
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพ
(1) เกษตร จำนวน 120 ครัวเรือน
(2) ค้าขาย จำนวน 15 ครัวเรือน
(3) รับจ้างทั่วไป จำนวน 95 ครัวเรือน
(4) อื่น ๆ จำนวน 23 ครัวเรือน
- รายได้เฉลี่ยของประชากร(ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2551) 36,351 บาท/คน/ปี
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วลาย สัตว์ปีกขนาดเล็ก

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก 200 คน -กรรมการ 11 คน - นายวรพล แสนเช้า เป็นประธาน
2. กลุ่มสตรี เงิน - บาท สมาชิก - คน - เป็นประธาน
3. กลุ่ม SML สมาชิก 280 คน กรรมการ 15 คน - เป็นประธาน