ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
               หมู่บ้านก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ได้มีชนเผ่าลาหู่ มาอาศัยอยู่ อพยพมาจากอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาจำนวนครัวเรือน และประชากรมีมากขึ้น ทางอำเภอเชียงดาวได้จัดตั้งเป็นหมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2545


ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย และหมู่ 5 บ้านโปงอาง ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ

คมนาคม
              การเดินทางไปยังหมู่บ้าน เดินทางไปทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ตามเส้นทางสายโชตนา (สาย 107) ถึงสามแยกปากทางเมืองงาย ( กม. ที่ 76 ) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายที่ 1175 (เมืองนะ - แม่ข้อน) ถึง กม . ที่ 33 แยกขวาก็เป็นหมู่บ้านหนองเขียว
 

ลักษณะภูมิประเทศ
             เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะภูเขาหินปูน ชนเผ่าอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ ขนานไปกับถนนในหมู่บ้าน บางส่วนของพื้นที่เป็นที่สูง อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน

พื้นที่ทั้งหมด 20.03 ตารางกิโลเมตร(12,517.5 ไร่) เป็นที่อยู่อาศัย 258 ไร่ ที่ทำการเกษตร 3,914.5 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 45 ไร่ พื้นที่ป่าไม้และภูเขา 8,300 ไร่
ภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือของประเทศ ในฤดูหนาวจะมีอากาศร้อนในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศ จะหนาวเย็น
 

ประชากร
จำนวนครัวเรือน 576 ครัวเรือน ชาย 1,462 คน หญิง 1,490 คน รวม 2,952 คน

(นับรวมทั้งชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติ – หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ )

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาชนเผ่า ภาษาพื้นเมือง ภาษาไทยกลาง
ศาสนา - คริสต์ มีโบสถ์ จำนวน 10 แห่ง
ความเชื่อ - ตามวิถีชนเผ่า ลาหู่
ขนบธรรมเนียมประเพณี - มีศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า 9 ชนเผ่า (เรียงตามลำดับ ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่
จีนยูนนาน อาข่า ม้ง คะฉิ่น กะเหรี่ยง ลั๊วะ )
การศึกษา - เฉพาะเด็ก ที่ได้เรียนหนังสือ ส่วนใหญ่ขาดโอกาสเรียนเพราะมีปัญหาเรื่องสัญชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การเกษตร ไปร่วมศึกษาเรียนรู้กับโครงการหลวงหนองเขียว
แหล่งท่องเที่ยว- ชมวิถีชนเผ่า
ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม - ป่าไม้ชุมชน
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพ
(1) เกษตร จำนวน 450 ครัวเรือน
(2) รับจ้างทั่วไป จำนวน 89 ครัวเรือน
(3) อื่น ๆ จำนวน 37 ครัวเรือน
- รายได้เฉลี่ยของประชากร(ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2551) 33,871 บาท/คน/ปี
ผลผลิตของหมู่บ้าน ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง ขิง ถั่วดำ และเลี้ยงสัตว์
 

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน ปี 2546 สมาชิก 575 คน กรรมการ 15 คน 
2. กลุ่ม ธกส. ตั้งกลุ่มเมื่อ 2549 เงินทุน 40,000 บาท สมาชิก 120 คน 
3. กลุ่มสหกรณ์โครงการหลวงหนองเขียวเมืองนะ ตั้งเมื่อ 2549 เงิน 240,000 บาท สมาชิก 90 คน 
4. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเขียวโบสถ์ ตั้งเมื่อ 2545 สมาชิก 250 คน เงินทุน 400,000 บาท 
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเขียว ตั้งเมื่อ 2550 สมาชิก 243 คน เงินทุน 189,000 บาท 
6. กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ตั้งเมื่อ 2549 เงิน 40,000 บาท สมาชิก 25 คน 
7. กลุ่มทอผ้า ตั้งเมื่อ 2549 สมาชิก 40 คน เงินทุน 25,000 บาท
8. กลุ่มอาสาป้องกันภัยพลเรือน ตั้งเมื่อ 2549 สมาชิก 42 คน
9. ขุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ตั้งเมื่อปี 2549 สมาชิก 9 คน 
10. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ตั้งเมื่อ 2545 สมาชิก 575 ครัวเรือน เงินทุน 69,000 บาท 
11. กลุ่มชาวไร่ถั่วลิสง ตั้งเมื่อ 2550 สมาชิก 30 คน ทุน 25,000 บาท
12. กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร ตั้งเมื่อ 2550 เงิน 46,000 บาท สมาชิก230 คน
13. กลุ่มส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตั้งเมื่อ ปี 2550 สมาชิก 2,000 คน ทุน 100,000 บาท
14. กลุ่มผู้นำชุมชน เยาวชนอาสาต่อต้านยาเสพติด ตั้งเมื่อ 2545 สมาชิก 50 คน
15. กลุ่มแม่บ้าน ตั้งเมื่อ 2549 สมาชิก 40 คน ทุน 25,000 บาท 
16. กลุ่มสมาชิกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้ง ปี 2522 สมาชิก 2,400 คน