ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
             บ้านเจียจันทร์เป็นหมู่บ้านที่ ชนเผ่าลาหู่ 3 กลุ่ม ได้มาอาศัยอยู่ คือ กลุ่มแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2528 นำโดย นายจะนุ แก่แล ผู้นำของชนเผ่าลาหู่จากบ้านห้วยแม่เกี๋ยง(ห่างจากหมู่บ้านเจียจันทร์ 10 กม) กลุ่มที่ 2 มาจากหมู่บ้านห้วยน้ำเย็น และกลุ่มที่ 3 มาจากห้วยแม่ปิง ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ห้วยแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขา

จำนวนประชากร
ทั้งหมด 1,127 คน เป็นชาย 564 คน เป็นหญิง 563 คน (รวมชนเผ่า ที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) จำนวน 143 ครัวเรือน (รวมครัวเรือนที่ยังไม่มีเลขประจำบ้าน) เชื้อชาติ ลาหู่

แผนผังหมู่บ้าน

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยกลาง ภาษาลาหู่
ศาสนา - คริสต์
ความเชื่อ - เหมือนชนเผ่าลาหู่ ทั่ว ๆ ไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี - กินวอ เจดีย์ทราย กินข้าวใหม่ และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา - ระดับมัธยม 20 % ระดับประถม 30 % ไม่เรียน 50 %
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - สมุนไพรพื้นบ้าน
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายได้เฉลี่ย 28,857 บาท/คน/ปี
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน การตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชนเผ่า กระเป๋า ย่าม
- พืชผลทางการเกษตร ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วแดง ถั่วลาย ถั่วลิสง (ใช้น้ำฝน )
การประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เกษตรกร และเลี้ยงสัตว์ 120 ครัวเรือน ค้าขาย 3 ครัวเรือน อื่นๆ 20 ครัวเรือน
 

แหล่งท่องเที่ยว
- ถ้ำวัว - วัดประจำเผ่าลาหู่
- ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม - ป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ
 

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
กองทุนหมู่บ้าน ปี 2547 สมาชิก 87 คน คณะกรรมการ 15 คน