ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
               ในปี 2523 บ้านใหม่สามัคคีอาข่า ได้มี นายชีผะ พิพัฒน์ธราดร ผู้บุกเบิก มีประชากร อาศัยอยู่เพียง 4 ครัวเรือน ต่อมาได้มีชนเผ่าย้ายมาจากอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน และอำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งถิ่นฐานอยู่และมีครัวเรือน เพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบันนี้
 

ที่ตั้ง
ขนาดพื้นที่ของหมู่บ้าน 2.8 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 12 บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ

ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ราบบนเนินเขา เนื้อดิน เป็นดินแดง แข็ง

การปกครองและพัฒนา ได้รับการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองนะ

 
จำนวนประชากร
จำนวน 169 ครัวเรือน(รวมครัวเรือนที่ยังไม่มีเลขประจำบ้าน )ทั้งหมด 925 คน เป็นชาย 460 คน เป็นหญิง 465 คน (รวมชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร)

เชื้อชาติ คะฉิ่น ไทยใหญ่
 

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมือง ภาษาไทยกลาง ภาษาชนเผ่า
ศาสนา - คริสต์
ความเชื่อ - เหมือนชนเผ่า คะฉิ่น ไทยใหญ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี - ชนเผ่า และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา - ระดับประถม 20 % ไม่เรียน 80 % (ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์-ขาดโอกาส)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การจักสานท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน
แหล่งเรียนรู้ - โครงการหลวงหนองเขียว
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายได้เฉลี่ย 29,201 บาท/คน/ปี
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถ้ามี) พืชผลทางการเกษตร ถั่วลิสง ถั่วลาย ข้าวโพดหวาน มะม่วง ไม้ผล
- การประกอบอาชีพ
ทำนา ทำสวน ทำไร่ 90 ครัวเรือน รับจ้างงานเกษตร 50 ครัวเรือน
ค้าขาย 5 ครัวเรือน (ใช้วิธีแจงนับจากเวทีประชาคม ) อื่น ๆ 24 ครัวเรือน
 

แหล่งท่องเที่ยว
- หมู่บ้านและวัฒนธรรมชนเผ่า ศึกษาความรู้การเกษตร จากโครงการหลวงหนองเขียว
- ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
 

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน ปี 2548 สมาชิก 84 คน คณะกรรมการ 9 คน
2. กลุ่มสตรี ปี 2548 สมาชิ ก 23 คน เงินทุน 20,000 บาท
3. กลุ่มออมทรัพย์ ปี 2548 สมาชิก 60 คน คณะกรรมการ 9 คน เงิน 200,000 บาท