ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

              เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มชนเชื้อชาติไทยใหญ่มาตั้งถิ่นฐานมีบางส่วนได้แยกไปอยู่ที่บ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหง ส่วนที่เหลือแยกไปอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ และปล่อยให้เป็นหมู่บ้านรกร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2490 ก็มีผู้ใหญ่บ้าน นายเล็ก คำอ้ายได้นำพาชาวบ้านกลับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ปี พ.ศ. 2509 กลุ่มมูเซอแดงได้อพยพมาจากบ้านสบป่อง อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายปะหยี ยะอือ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลำห้วยลึก ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 นายปะแนะ ปู่เลาะ ได้นำลูกบ้านจากบ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลำห้วยแม่แกน นายจะที เมืองเหนือ ก็ได้นำลูกบ้านอพยพมาจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลำห้วยถ้ำ และเป็นหมู่บ้านแกน้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐเมียนมาร์
ทิศใต้     ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ตำบลเมืองคอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหง

การคมนาคม
ออก เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวตามถนนสายโชตนา (ทางหลวง 107) ไปทางทิศเหนือ จนถึงสามแยกปากทางเมืองงาย (ทางหลวง 1178) เลี้ยวซ้ายไปผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ รวมระยะทางทั้งสิ้น 80 กม

ประชากร
จำนวนครัวเรือน 605 ครัวเรือน เป็นชาย 1,284 คน เป็นหญิง 1,235 คน รวม 2,519 คน (รวมชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) มีกลุ่มบ้านบริวารอยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่ บ้านห้วยลึก บ้านห้วยถ้ำ บ้านบ้านแม่แกน บ้านป่าบงใหม่ บ้านป่าบงเก่า และบ้านนาศิริ มีชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ (มูเซอดำ-แดง) ไทยใหญ่


สภาพสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยกลาง ภาษาลาหู่
ศาสนา - คริสต์ 90 % อื่น ๆ 10 %
ความเชื่อ - เหมือนชาวเขาทั่ว ๆ ไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี - พื้นเมืองเหนือ และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา - ระดับประถม 10 % ไม่เรียน 90 % เพราะเป็นชาวเขาไม่มีสัญชาติ
สภาพบ้านเรือนเป็นไปตามวัฒนธรรมของชนเผ่า การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานสูง
ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตไม่ได้มาตรฐาน การใช้บริการจากสถานีอนามัย การซื้อยาชุดจากร้านขายยาในหมู่บ้าน และภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนเผ่า
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ประชาชนที่มีอายุ 15 -60 ปี อ่านออกเขียนได้(ยกเว้นชนเผ่า)
ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน –หมอพื้นบ้าน
แหล่งเรียนรู้ - แปลงส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายในศูนย์โครงการหลวงแกน้อย
การละเล่นคอฉี่ - (คล้ายกับลูกข่างของชาวพื้นราบแต่ขนาดใหญ่กว่าเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก)
การเต้นจะคึ (งานเทศกาลปีใหม่)

สภาพทางเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 35,780 บาท/คน/ปี
- การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ไม้ผล พืชสวน 70% รับจ้าง 20% อื่น ๆ 10 %
- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาด ได้แก่ พืชไร่ เช่นพืชสวน กระเทียม พริก กะหล่ำ ถั่วลิสง ถั่วแดงหลวง ข้าวโพด ไม้ผล เลี้ยงสัตว์
- งานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำกระเป๋าผ้า ย่าม ที่ใส่โทรศัพท์ ผ้าทอ/ตัดเย็บชุดประจำเผ่า งานจักสาน การตีมีด
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสะดวกตลอดปี

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
เป็นป่าไม้ชุมชน

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน ปี 254 สมาชิก 78 คน คณะกรรมการ 15 คน
2. กลุ่ม กข.คจ. ทุน 280,000 บาท สมาชิก 59 คน คณะกรรมการ 9 คน