ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
               เมื่อ พศ. 2436 ราษฏรเชื้อสาย ไทยใหญ่ ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ครั้งแรก จากประเทศพม่า  ประมาณ 20 ครอบครัว เดิมให้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหญ้าหวาย” เพราะมีหญ้าหวายมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านนาหวาย” มี 2  กลุ่มบ้าน คือบ้านนาหวายและบ้านรินหลวง

 

 ที่ตั้ง  
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ     หมู่ที่ 10บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้            ติดต่อกับ    หมู่ที่ 5 บ้านโป่งอาง ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขีย ตำบลเมืองนะ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ  
เป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 582 เมตร 

ภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ไม่ร้อนจัด มีลมพัดตลอดแนว  ในฤดูฝนจะมีฝนตกในปริมาณมาก ส่วนฤดูหนาวในบางปีจะมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างตก 

ลักษณะทั่วไป
บ้านนาหวายมีเนื้อที่ทั้งหมด   920 ไร่   จำนวนครัวเรือน 1,117  ครัวเรือน

ประชากร
ทั้งหมด
  3,372 คน  ชาย 1,704 คน  หญิง1,668 คน  นับบ้านบริวาร กลุ่มบ้านรินหลวง  (ซึ่งอยู่ระหว่างขอแยกหมู่บ้านและประชากรชนเผ่าไทยใหญ่ -ยังไม่ได้รับหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์  )                          

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมืองล้านนา    ภาษาไทยใหญ่
ศาสนา พุทธ  95 %              
ความเชื่อ -  เหมือนชาวล้านนาทั่ว ๆ ไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี   พื้นเมืองเหนือ  ไทยใหญ่  และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา  -  ระดับปริญญาตรี 10 %   ระดับมัธยม   30 %    ระดับประถม 50 %  ไม่เรียน  10 %
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   -  การจักสานท้องถิ่น   สมุนไพรพื้นบ้าน  ฯ ลฯ
แหล่งเรียนรู้    -   ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสภ.ต.นาหวาย


สภาพทางเศรษฐกิจ

 - รายได้เฉลี่ย 34,898  บาท/คน/ปี 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถ้ามี)  พืชผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง พืชผัก   กระเทียม แตงกวา  กะหล่ำดอก ถั่วฝักยาว ผักคะน้า  ผักบุ้ง ผักชี   มะม่วง ลำไย
- การประกอบอาชีพ   ทำนา   ทำสวน   เกษตรกร รับจ้าง และจักสานก๋วยใส่ผัก    75%   ครัวเรือน
- อาชีพ (ค้าขาย)   15%   ครัวเรือน (ใช้วิธีแจงนับจากเวทีประชาคม / ฐานข้อมูล จปฐ.)  อื่น ๆ   รับจ้าง/บริการ  10%


แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติผาแดง , น้ำตกศรีสังวาล                                  


กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน  ผู้นำ  ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน   ปี 2545  สมาชิก 84  คน  คณะกรรมการ 15 คน  เงิน 1,063,000   บาท
3. กลุ่มสตรี ปี 2549 ทำถั่วเหลืองแผ่น สมาชิ ก 13 คน เงินทุน 5,000  บาท  
4. กลุ่มผู้สูงอายุ(ปุ๋ย) ตั้งเมื่อ 2550สมาชิก 15  คน เงินทุน 60,000 บาท 
5. กลุ่ม กข.คจ. เมื่อปี  2539  คณะกรรมการ 9 คน เงิน 280,000 บาท