ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโละป่าหาญ   ตำบลเมืองนะ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน

                        เมื่อปี พ.ศ.2469    นายแก้ว แดงกันทา   ชาวไทยใหญ่    ได้นำกลุ่มชาวบ้านมาจับจองบริเวณบ้านแห่งนี้  เล่ากันว่าเดิมมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อต้นหาญช้างร้อง ขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้าง เป็นต้นไม้ที่มีพิษขึ้นอยู่ตามที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังเฉอะแฉะ ชาวบ้านเรียกต้นหาญรวมทั้งที่ลุ่มน้ำแห่งนี้ ว่า โล๊ะป่าหาญเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  (หมู่บ้าน อ.พ.ป.) มีกฎระเบียบข้อบังคับถือปฏิบัติกันมา

ที่ตั้ง  
ทิศเหนือ              ติดต่อกับ     หมู่ที่ 3   บ้านนาหวาย   ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้                  ติดต่อกับ     ห้วยน้ำซุ่ม  หมู่ที่   7  บ้านห้วยไส้   ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ    ภูเขาห้วยป่าหวาย  หมู่ที่  6  บ้านน้ำรู  ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ    ภูเขาห้วยเจ้าวัว  หมู่ที่ 5   บ้านโป่งอ่าง  ตำบลเมืองนะ

ลักษณะภูมิประเทศ  
เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกะทะ  และมีบางส่วนที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่ของหมู่บ้าน 
ทั้งหมด  5,625 ไร่ ที่ทำกิน 1,200 ไร่ ที่อยู่อาศัย 80 ไร่ ที่สาธารณะ 4,345 ไร่

ภูมิอากาศ  
มี 3 ฤดูกาล
คือ ฤดูร้อนค่อนข้างอบอ้าว ตามลักษณะของภูมิประเทศที่ได้รับอิทธิพลของลมจากหุบเขา และจากประเทศจีน ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือ ของประเทศ ส่วนในฤดูหนาวอากาศร้อนในเวลากลางวัน รุ่งเช้าและกลางคืนอากาศจะหนาวเย็น

การคมนาคม                   

ออก เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ตามถนนสายโชตนา (ทางหลวง 107)  ไปทางทิศเหนือ จนถึงสามแยกปากทางเมืองงาย (ทางหลวง 1178) เลี้ยวซ้ายไปจนถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนะ  รวมระยะทาง   30   กม. 

ประชากร  
จำนวนครัวเรือน
 203  ครัวเรือน ชาย 408 คน หญิง 304 คน รวม 782 คน

สภาพทางสังคม
ภาษาที่ใช้ – ภาษาพื้นเมืองล้านนา    ภาษาไทยใหญ่ 
ศาสนา   พุทธ   มีวัดบ้านโล๊ะป่าหาญ และวัดป่าบ้านโล๊ะ
ความเชื่อ -  เหมือนชาวล้านนาทั่ว ๆ ไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี  -   พื้นเมืองเหนือ และมีสากลบ้างตามสมัยนิยม
การศึกษา  -  ปริญญาตรี  5 %มัธยม  10 % ประถม 50% ไม่เรียนหนังสือ 35% (ไทยใหญ่)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   -  การจักสาน  
แหล่งท่องเที่ยว    -  ไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม    -  ไม่มี

สภาพทางเศรษฐกิจ 
-  การประกอบอาชีพ (1)   เกษตร   จำนวน    162    ครัวเรือน
(2) รับจ้างทั่วไป จำนวน 25 ครัวเรือน (3)ค้าขาย จำนวน 8  ครัวเรือน
(4) อื่นๆ  จำนวน  8  ครัวเรือน
-  รายได้เฉลี่ยของประชากร(ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2551)    44,037   บาท/คน/ปี
-  พืชผลทางการเกษตร กระเทียม  ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง กะหล่ำปลี  มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่

 

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน ตั้งเมื่อปี 2546    สมาชิก  145   คน    กรรมการ 15 คน     
2. ออมทรัพย์เพื่อการผลิต    เงิน  415,000  บาท สมาชิก 112   คน กรรมการ  9  คน
3. กองทุนสุขาภิบาล ตั้งปี 2520  เงิน 28,000  บาท  สมาชิก  145 คน  กรรมการ  5  คน   
4. กข.คจ. ปี 2538 เงิน    315,000   บาท สมาชิก 79    คน  กรรมการ  9  คน
5. กลุ่มผู้เลี้ยงวัว ขุน อ.พ.ป  ปี 2549  เงิน   45,000   บาท สมาชิก  15  คน 
6.  กลุ่มเย็บผ้า  ตั้งปี 2550  เงิน 20,000  บาท สมาชิก  25  คน 
7.  กลุ่มทำนาเมืองนะ ตั้งเมื่อปี 2522  เงิน 200,000  บาท   สมาชิก  440   คน
8.  กลุ่มเยาวชน   ตั้งปี 2540  สมาชิก  45  คน

 

แหล่งท่องเที่ยว
เยี่ยมชมวัดบ้านโล๊ะป่าหาญ มีต้นมะพร้าวหลายยอด

 

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้ชุมชน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ