ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เดิมมีนายลื้อมาจากประเทศกัมพูชา มาอาศัยอยู่เพียง 1 หลังคา ต่อมาเพิ่มเป็นกลุ่มบ้านเล็ก ๆ จำนวน 30 หลังคาเรือน ขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ ตำบลเมืองนะ มีพื้นที่ทำกิน ดินอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2512 มีครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 60 หลังคาเรือนชาวเขาเผ่ามูเซอขุนห้วยไส้ จำนวน 48 ครัวเรือน ได้เข้ามาอยู่ และมีชาวไทยใหญ่หนีจากการสู้รบจากพม่า ได้เข้ามาอยู่อีกประมาณ 100 หลังคาเรือน นายปิง ปลิวคำ ได้ขอแยกเป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 7 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ส่วนชื่อบ้านห้วยไส้เพราะกลุ่มมูเซอได้มาอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำ(ขุนน้ำ) และลำห้วย มีลักษณะคดเคี้ยว จึงเรียกว่า ห้วยไส้

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านป่าบงงาม (น้ำรู) ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 บ้านโปงอาง ตำบลเมืองนะ

การคมนาคม
ออก เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวตามถนนสายโชตนา (ทางหลวง 107) ไปทางทิศเหนือ จนถึงสามแยกปากทางเมืองงาย (ทางหลวง 1178) เลี้ยวซ้ายไปจนถึงหมู่บ้าน รวมระยะทาง 28 กม.

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ บนเนินเขา และมีบางส่วนที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้าน

ภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนค่อนข้างอบอ้าว ตามลักษณะของภูมิประเทศที่ได้รับอิทธิพลของลมจากหุบเขา และจากประเทศจีน ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือของประเทศ ส่วนในฤดูหนาวอากาศร้อนในเวลากลางวัน รุ่งเช้าและกลางคืนอากาศจะหนาวเย็น

ประชากร จำนวนครัวเรือน 313 ครัวเรือน เป็นชาย 606 คน เป็นหญิง 617 คน รวม 1,223 คน (รวมชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) มีกลุ่มบ้านบริวารอยู่ 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านขุนห้วยไส้ ชนเผ่า ลาหู่ ไทยใหญ่ อยู่ร่วมกับคนพื้นเมือง

สภาพสังคม
สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคง ค่อนข้างดี และมีบางส่วนยังเป็นไปตามวิถีชนเผ่า มี การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานสูง และมีการจ้างงานชนเผ่าเพิ่อทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตพอสมควร มี การใช้บริการจากสถานีอนามัย การซื้อยาชุดจากร้านขายยาในหมู่บ้าน และภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนเผ่า เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนทุ่งข้าวพวงที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน ประชาชนที่มีอายุ 15 -60 ปี อ่านออกเขียนได้ (ยกเว้นชนเผ่า) ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน –หมอพื้นบ้านแหล่งเรียนรู้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ / วัดห้วยไส้ (ศูนย์อบรมราษฎรประจำตำบล) ห้องสมุดประชาชนที่อยู่ในวัดห้วยไส้สถานที่ท่องเที่ยว – ตาดน้ำซุ่มนิเวศน์ (กำลังปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว)
สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายได้เฉลี่ย 39,336 บาท/คน/ปี
- การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ไม้ผล พืชสวน 70% รับจ้าง 20% อื่น ๆ 10 %
- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาด ได้แก่ พืชไร่ กระเทียม ข้าวโพด ไม้ผล เช่นส้มโอ เลี้ยงสัตว์ (กลุ่มเลี้ยงวัว) งานจักสาน (ก๋วย-เข่งใส่ผัก)

แหล่งท่องเที่ยว
วิถีชนเผ่า

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ชุมชน

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
1. กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก 185 คน
2. ออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กลุ่มสตรี) เงิน 650,000 บาท สมาชิก 135 คน
3. กองทุน กข. คจ ปี 2538 เงิน 280,000 บาท สมาชิก 73 คน
4. กลุ่มสตรี สมาชิก 45 คน กรรมการ 9 คน
5. กลุ่มปุ๋ยหมัก ปี 2550 สมาชิก 210 คน