ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านจองคำ ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านประวัติความเป็นมา

            เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับหมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ และชุดทหาร ชป. 327 ดูแลกลุ่มคนจีนที่เป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ คนจีนอพยพ คนจีนอิสระ เพื่อให้การดูแล ควบคุมประชากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2511


ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ หมู่ที่ 13 กลุ่มบ้านกองปักปิ้ง บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ
ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ


ลักษณะภูมิประเทศ
             เป็นที่ราบบนเขา และมีบางส่วนที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้าน

ภูมิอากาศ
             มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนค่อนข้างอบอ้าว ตามลักษณะของภูมิประเทศที่ได้รับอิทธิพลของลมจากหุบเขา และจากประเทศจีน ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือ ของประเทศ

การคมนาคม
          ออก เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวตามถนนสายโชตนา (ทางหลวง 107) ไปทางทิศเหนือ จนถึงสามแยกปากทางเมืองงาย (ทางหลวง 1178) เลี้ยวซ้ายไปจนถึง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ รวมระยะทาง 50 กม. เดินทางต่ออีก 1 กม. ก็จะถึง หมู่บ้าน (รวมระยะทางทั้งสิ้น 51 กม.)

 การปกครองและพัฒนา
ได้รับการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองนะ


จำนวนครัวเรือน จำนวน 88 ครัวเรือน
จำนวนประชากร ทั้งหมด 407 คน เป็นชาย 187 คน เป็นหญิง 220 คน
(รวมคนที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร)


สภาพทางสังคม
ภาษา - ไทยกลาง จีน
ศาสนา - คริสต์ พุทธ
ขนบธรรมเนียมประเพณี - จีน และสากล
งานที่สำคัญ โบสถ์คริสต์ ศาลเจ้า ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณีของคนจีนยูนาน
การศึกษา เฉพาะเด็กที่เกิดในเมืองไทยที่ได้สัญชาติ ประมาณ 10 % รู้หนังสือไทย


สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายได้เฉลี่ย 38,512 บาท/คน/ปี
- การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ไม้ผล พืชสวน 70% รับจ้าง 20% อื่น ๆ 10 %
- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาด ได้แก่ พืชไร่ เช่นพืชสวน กระเทียม พริก กะหล่ำ ถั่วลิสง ถั่วแดงหลวง ข้าวโพด ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ผักดอง ขนมไข่ ข้าวซอยตัด องุ่นไร้เมล็ด
- ทักษะ ฝีมือ แรงงานในหมู่บ้าน การทำขนมไข่ การรับเหมาทำอาหารเลี้ยงอาหารจีนยูนาน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ชุมชน

กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์

1. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตั้งเมื่อปี 2544สมาชิก 15 คน เงิน 100,000 บาท 
2. กลุ่มเกษตรกร ตั้งเมื่อ 2539 สมาชิก 150 คน 
3. กลุ่ม SML ตั้งเมื่อ ปี 2548 สมาชิก 15 คน เงิน 200,000 บาท