ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้าน ไชยา ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            เดิมคือบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 เป็นกลุ่มจีนฮ่อ อาศัยอยู่ในประเทศจีน พม่า และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ย้ายอพยพติดตามครอบครัวซึ่งเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ(ทจช.) และญาติพี่น้องที่เข้ามาอยู่เดิม ต่อมาขอแยกเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า ไชยา หมู่ที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2530

ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  สาธารณรัฐเมียนมาร์
ทิศใต้    ติดต่อกับ  หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ตำบลเมืองคอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  บ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหง


ลักษณะภูมิประเทศ
          เป็นที่ราบบนเขา และมีบางส่วนที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้าน เป็นแอ่งกะทะ เขตป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร และยอดสูงสุด 1,702 เมตร


ภูมิอากาศ
มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนค่อนข้างอบอ้าว ตามลักษณะของภูมิประเทศที่ได้รับอิทธิพลของลมจากหุบเขา และจากประเทศจีน ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทางตอนเหนือ ของประเทศ ส่วนในฤดูหนาวอากาศร้อนในเวลากลางวัน รุ่งเช้าและกลางคืนอากาศจะหนาวเย็น


 ประชากร
จำนวนครัวเรือน 464 ครัวเรือน เป็นชาย 1,105 คน เป็นหญิง 1,048 คน รวม 2,153 คน (รวมชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) มีชนเผ่า ได้แก่ลาหู่(มูเซอดำ-แดง) ไทยใหญ่ จีนยูนานไชยา


สภาพทางเศรษฐกิจ
- รายได้เฉลี่ย 33,986 บาท/คน/ปี
- การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ไม้ผล พืชสวน 70% รับจ้าง 20% อื่น ๆ 10 %
- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาด ได้แก่ พืชไร่ เช่นพืชสวน กระเทียม พริก กะหล่ำ ถั่วลิสง ถั่วแดงหลวง ข้าวโพด ไม้ผล เลี้ยงสัตว์
- งานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำกระเป๋าผ้า ย่าม ที่ใส่โทรศัพท์ ผ้าทอ/ตัดเย็บชุดประจำเผ่า งานจักสาน การตีมีด การทำเกวียน ที่ดักสัตว์ ดักปลา

สภาพทางสังคม
- ภาษาที่ใช้ – ภาษาจีน ภาษาชนเผ่า ภาษาไทยกลาง
- การศึกษา เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย
- ศาสนา - พุทธ คริสต์ เจ้าแม่กวนอิม และลัทธิขงจื๊ฮ
- ขนบธรรมเนียมประเพณี - จีน ชนเผ่า และ มีสากลบ้างตามสมัยนิยม
- ชนเผ่า - การละเล่นคอฉี่ (คล้ายกับลูกข่างของชาวพื้นราบแต่ขนาดใหญ่กว่าเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก)
การเต้นจะคึ งานเทศกาลปีใหม่
- ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน – ผู้นำทางศาสนา/พญาจะอื่อ /(ปู่จอง) ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางศาสนา

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ป่าไม้


กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน ผู้นำ ปราชญ์
- กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร